Bao Chi Corp – Nhà sản xuất Tấm Chịu Mòn

Công ty TNHH Bảo Chi (BCC) là một công ty tư nhân được thành lập dựa trên những nền tảng kỹ thuật lâu năm từ các nhà sản xuất các sản phẩm ứng dụng cho Bảo Trì và Sửa chữa công nghiệp. Từ khi thành lập vào tháng 03/2009, BCC đã xác định cho mình địnhContinue reading “Bao Chi Corp – Nhà sản xuất Tấm Chịu Mòn”